Privacy declaration / privacy verklaring.

This privacy policy applies from December 25, 2020 and is regularly adapted to the standards and the laws of privacy.

Dit privacy beleid is van toepassing vanaf 25 november 2020 en word regelmatig aangepast naar de normen en de wetten van de privacy.

- If you exercise your rights in relation to the processing of your personal data for our services and products, you can send a request to info@jadoresafaris.be.

- Mocht u een beroep doen op uw rechten in relatie tot het verwerken van je persoonlijke gegevens voor onze diensten en producten dan kunt  u een verzoek sturen naar info@jadoresafaris.be.

- Information on how to withdraw your consent to cookies that we use when you visit our website can be found in our cookie policy. There you will see that you can revoke it at any time.

- Informatie over het intrekken van uw toestemming voor cookies die we gebruiken wanneer u onze website bezoekt gebruikt, vindt u in ons cookiebeleid. Daar zal u zien dat u op elk moment deze kan intrekken.

- You have the right to object to the processing of your personal data. This means that you can ask us to stop processing your personal data. This only applies if "legitimate interests" are the legal basis for processing.

- U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat je ons mag vragen te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit geldt alleen als ‘gerechtvaardigde belangen’ de rechtsgrond voor verwerking vormen.

- You have the right to have your personal data deleted. This means that we delete your data and, where possible, that all controllers to whom we have previously disclosed your data also delete it.

- U heeft het recht uw persoonlijke gegevens te laten wissen. Dit houdt in dat we uw gegevens verwijderen en, waar mogelijk, dat alle verwerkingsverantwoordelijken aan wie wij je gegevens eerder bekend hebben gemaakt ze ook verwijderen.

- If your data is incomplete and / or contains errors, you have the right to rectify your data. At your request, we will correct your personal data and supplement it if necessary.

- Als uw gegevens onvolledig zijn en/of fouten bevatten heeft u het recht uw gegevens te rectificeren. Op uw verzoek corrigeren wij uw persoonsgegevens en vullen deze eventueel aan.

- You may ask us whether we process your personal data and you can view this data in the form of a digital copy.

- U mag ons vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken en u kan inzage in deze gegevens krijgen in de vorm van een digitale kopie.

- Your personal data will be kept for as long as necessary for the purposes described in this privacy statement or as necessary to comply with laws and regulations and to resolve disputes.

- Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in deze privacy verklaring beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

- JADORE SAFARIS takes the necessary technical and organizational measures to protect your personal data against loss or unlawful use.

- JADORE SAFARIS neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

- JADORE SAFARIS may transfer your personal data to countries other than the country in which you reside. We do this to arrange your travel or because partners or service providers perform their activities from other countries. The legislation in those countries does not provide the same level of protection for your personal data.

- JADORE SAFARIS kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere landen dan het land waarin u woont. Dit doen we om uw reis te regelen of omdat partners of dienstverleners hun werkzaamheden verrichten vanuit andere landen. De wetgeving in die landen biedt niet dezelfde mate van bescherming van uw persoonsgegevens.

- Our website has links to third party websites. If you use these links, you will leave our website. Our privacy policy does not apply to third party websites.

- Onze website heeft links naar websites van derden. Als uw deze links gebruikt volgt, verlaat u onze website. Ons privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden.

- We may be required by law to share your identity, booking and travel information with public authorities or government organizations to facilitate border control, immigration formalities, entry into the territory of any State, security and counter-terrorism.

- Door de wet kunnen we gedwongen worden uw identiteitsgegevens en boekings- en reisgegevens te delen met openbare instanties of overheidsorganisaties om grenscontrole, immigratieformaliteiten, het betreden van het grondgebied van enige Staat, beveiliging en terrorismebestrijding te faciliteren.

- We use third parties to provide our services, such as IT suppliers (chat box), social media providers (Facebook) and credit card companies. These parties are obliged to protect your personal data sufficiently and to process it according to our instructions.

- Voor het leveren van onze diensten maken we gebruik van derden, zoals IT-leveranciers (chat box), sociale media providers (facebook) en creditcard maatschappijen. Deze partijen zijn verplicht uw persoonsgegevens voldoende te beschermen en volgens onze instructies te verwerken. 

- In order to handle your bookings and facilitate your travels, we share your personal data with guest houses and other companies involved in your travels.

- Om uw boekingen af te handelen en uw reizen mogelijk te maken, delen wij uw persoonsgegevens met gastenverblijven en andere ondernemingen die bij uw reizen betrokken zijn. 

- For internal reasons such as keeping records and complying with our legal and tax obligations. We may be required by law to share your identity information and booking and travel information with public authorities or government organizations to facilitate border control, immigration formalities, entry into the territory of any state, security and counter-terrorism.

- Voor interne redenen zoals het voeren van een administratie en het naleven van onze wettelijke en fiscale verplichtingen. Door de wet kunnen we worden verplicht uw identiteitsgegevens en boekings- en reisgegevens te delen met openbare instanties of overheidsorganisaties om grenscontrole, immigratieformaliteiten, het betreden van het grondgebied van enige staat, beveiliging en terrorismebestrijding te faciliteren.

- Your contact details will be used to communicate with you about our services, to answer your questions or to handle your complaints. Or for other direct marketing such as with advertisements or promotions that are offered to you, such as on facebook.

- Uw contactgegevens worden gebruikt om met u te communiceren over onze diensten, om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen. Of voor andere directe marketing zoals met advertenties of promoties die u worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld op facebook.

- A month and a half prior to your trip, we will also send you a service email to help you prepare for your safari. In addition, if you wish, we will send advertisements and promotions about our services by email.

- Anderhalve maand voorafgaand aan uw reis sturen wij u ook een service mail om u te helpen bij het voorbereiden van uw safari. Daarnaast sturen wij als u dit wenst per email advertenties en promoties over onze diensten.

- We use your personal data to be able to handle our services and products and to be able to offer you. We need the contact details to be able to provide you with your entrance fees for the national parks and guesthouses. Also for the possible implementation of changes. In addition, we must be aware of your specific medical needs in order to be able to pass this information on to our driver so that you receive the correct care. Your data is also used to be able to offer you online services such as online payment or to view your booking.

- Uw persoon gegevens gebruiken wij om onze diensten en producten af te kunnen handelen en u aan te kunnen bieden. De contactgegevens hebben wij nodig om u te kunnen voorzien van uw inkomgelden voor de nationale parken en de gastenverblijven. Ook voor het eventueel doorvoeren van wijzigingen. Daarnaast moeten we op de hoogte zijn van je specifieke medische behoeften om deze gegevens door te kunnen geven aan onze chauffeur, zodat u de juiste zorg ontvangt.  Uw gegevens worden ook gebruikt om u online diensten aan te kunnen bieden zoals online betalen of het kunnen raadplegen van uw boeking.

- When requesting a quote or booking a safari, we may register information about your IP address, browser type, operating system, referring website and surfing behavior on our website. We also collect information through cookies when you visit our website. We can also receive an automatic notification when you open our emails or click on a link in this email. If you have given permission for this, we can also receive your location data. For more information, please see our cookie policy.

- Bij het aanvragen van een offerte of het boeken van een safari kunnen wij informatie over uw IP adres, type browser, besturingssysteem, doorverwijzende website en surfgedrag op onze website registreren. We verzamelen ook informatie via cookies als u onze website bezoekt. Ook een automatische melding kunnen wij krijgen als u onze e-mails opent of op een link klikt in deze email. Als u daarvoor toestemming heeft gegeven kunnen wij ook uw locatiegegevens ontvangen. Voor meer informatie kunt u ons cookiebeleid raadplegen.

We register the communication we have with you by email and chats. Your questions and complaints are logged and we may record your telephone conversations with our Customer Care staff for training purposes.

- Wij registreren de communicatie die wij met u per email en chats hebben. Uw vragen en klachten worden vastgelegd en wij kunnen uw telefoongesprekken met onze Customer Care medewerkers voor trainingsdoeleinden vastleggen.    

- When booking, we process your booking information and record your schedule, price and date in the booking. Any extra services and products such as extra excursions that you purchase from us are also recorded.

- Bij een boeking verwerken wij uw boekingsinformatie en leggen uw planning, prijs en datum in de boeking vast. Ook eventuele extra diensten en producten zoals extra excursies die u bij ons koopt worden vastgelegd.

- Contact information about your booking consists of your name, your address, telephone number and e-mail address. Further information such as date of birth, nationality and contact person at home during the trip.

- Contactgegevens over uw boeking bestaan uit uw naam, uw adres, telefoonnummer en mailadres. Verdere gegevens zoals geboortedatum, nationaliteit, en contactpersoon thuisfront tijden de reis.

- You will receive a confirmation of your booked trip including the travel destinations, a description of the travel proposal with date, the contact person, practical information about your trip and visa arrangement.

- U krijgt een bevestiging  van uw geboekte reis met onder meer de reisbestemmingen, een beschrijving van het reisvoorstel met datum, de contactpersoon, praktische info over uw reis en visum regeling,

JADORE SAFARIS is located in USA river, Arusha, Tanzania PB… A complete overview of our contact details can also be found on our website.

JADORE SAFARIS is gevestigd in USA river, Arusha, Tanzania PB … Een volledig overzicht van onze contactgegevens vindt u eveneens op onze website.

This privacy policy applies to all personal data that we process when you purchase our products and services. Even if you visit our website or contact us in any other way. This is a description of what data we request and what we use it for. You can see what your rights are, who has access to your data and how long we can keep your data.

Dit privacy beleid geldt voor alle persoonsgegevens die wij verwerken als u onze producten en diensten koopt. Ook als u onze website bezoekt of op een andere manier contact met ons heeft.  Dit is een  beschrijving welke gegevens we vragen en waarvoor we die gebruiken. U ziet wat u rechten zijn, wie toegang heeft tot uw data en hoe lang wij uw data kunnen bewaren.

OUR COOKIE POLICE / ONS COOKIEBELEID.

Via google analystics we see all visitor information from the website. This information is used to develop the website so that it can perform optimally. With these cookies we see which pages are viewed the most, which pages do not perform properly or in what order pages are clicked. In this way, the website can be adapted to obtain a better flow of information or a better operation. These analytical cookies therefore also ensure that your interests and wishes on the website are better presented. These functional cookies are not there to stalk you, but for a better website that can be found on google. In your Internet browser you can still always delete cookies and set whether you want to accept these cookies or not.

Via google analystics zien we alle bezoekersinformatie afkomstig van de website. Deze info word gebruikt om de website te ontwikkelen zodat deze maximaal kan presteren. Met deze cookies zien we dus welke pagina’s het meest worden bekeken, welke pagina’s niet naar behoren presteren of in welke volgorde pagina’s worden aangeklikt. Op die manier kan de website worden aangepast om een betere doorstroming van info of betere werking te bekomen. Deze analystische cookies zorgen er dus ook voor om uw interesses en wensen op de website beter naar voor te brengen. Deze functionele cookies zijn er dus niet om u te stalken maar voor een op google goed vindbare betere website. In uw Internetbrowser kunt u alsnog altijd cookies verwijderen en instellen of u deze cookies wil accepteren of niet.

DISCLAIMER

We are not responsible for content (which could possibly be wrong or mislead) on videos or links to which we refer on the website.

We are not responsible for any incorrect content, which we have compiled with the greatest care.

This applies to all pages of this website. By reading the website you agree with this disclaimer.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor content  (die eventueel verkeerd of misleiden zou kunnen zijn) op filmpjes of links waar we op de website naar verwijzen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verkeerde content, die we ondanks met de grootste zorg hebben samengesteld.

Dit is van toepassing op alle pagina’s van deze website. Bij het lezen van de website stemt u in met deze disclaimer.


"Dankzij K2 hebben we een fantastische reis beleefd! Van bij het eerste contact wisten we: dit komt goed! "

Patricia VDH