General booking conditions / Algemene boekingsvoorwaarden.

Your fitness and health / Uw conditie en gezondheid.

We are not responsible for the condition you are in at the start of the trip. We always offer you the opportunity to be insured during the period of your safari and in this way take adequate measures. For a small amount (25USD) you can get insurance from AMREF flying doctors services to be repatriated by helicopter to the nearest hospital. Such urgent medical assistance is only possible through this service. Be aware that a safari is not on highways but on unpaved roads and that with connecting rides included you will often be in the car for 8 hours a day. You are therefore responsible for taking into account your own age, health and / or condition you are in.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de conditie waar u zich bij aanvang van de reis bevind. Wij bieden u altijd de mogelijkheid om tijdens de periode van uw safari u te laten verzekeren en op die manier adequate maatregelingen te treffen. Voor een democratisch bedrag (25USD) kan u bij AMREF flying doctors services u laten verzekeren om met een helikopter naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te worden gerepatrieerd. Dergelijke dringende medische bijstand zijn enkel maar mogelijk via deze service. Wees er u van bewust dat een safari niet over snelwegen maar over onverharde wegen en dat met verbindingsritten inbegrepen men vaak 8u per dag in de wagen zal zitten. U bent dus zelf verantwoordelijk om rekening te houden met uw eigen leeftijd, gezondheid en/of conditie waar u zich in bevind.

Extra insurance and vaccinations / Extra verzekeringen en vaccinaties.

We recommend that you inform yourself well before departure about the possible formulas and precautions that your travel insurance can offer. Keep in mind that the company with which you take out a cancellation insurance often wants to do this when you actually book the trip with us (not after a few weeks or months). In addition, some vaccinations are required or desired to be able or allowed to travel to Africa. We recommend that you make an appointment with your general practitioner to go over the medical file together to see which medication might still be needed in your case. JADORE SAFARIS cannot be held responsible for any personal accident, damaged or lost property. We will always protect you and your belongings with the greatest care and treat them against loss or theft.

Wij raden u aan om voor het vertrek zich goed te informeren naar de mogelijke formules en voorzorgsmaatregelen die uw reisverzekering kan aanbieden. Hou er rekening mee dat de maatschappij waarbij u een annulatie verzekering afsluit dit vaak maar wil doen op het moment dat u de reis bij ons ook effectief boekt (niet na enkele weken of maanden). Daarnaast zijn er nog enkele vaccinaties nodig of gewenst om naar Afrika te kunnen of mogen reizen. Wij raden u aan om een afspraak met uw huisarts te maken om samen het medische dossier te overlopen welke medicatie in uw geval eventueel nog nodig zouden zijn. JADORE SAFARIS kan niet verantwoordelijk geteld worden voor persoonlijke ongelukken, beschadigde of verloren eigendommen. Wij zullen u en uw spullen wel steeds met de grootste zorg beschermen en behandelen tegen verlies of diefstal.

Cancellation policy, reservation and payment / Annuleringsvoorwaarden, reservering en betaling.

All international payments go directly to our bank account in Tanzania according to strict legal rules and no detour. All payments are made in US dollars. We will communicate to you with regard to the exchange rate at the right time how much this amount will be converted. Extra costs of bank transfer during refunds due to cancellation or no-show are for your account and will never be refunded afterwards.

Since the COVID-19 pandemic, cancellation and refund terms for both flights and guest accommodations are different. Before your international flight, be well informed about the options.

Canceling your trip up to 45 days before departure will result in a loss of 100% of the total travel sum. Canceling your trip 45 days  before departure leads to a loss of 50% of the total travel sum. Canceling your trip up to 3 months before departure will result in a loss of 25% of the total travel sum. If you cancel earlier/longer than 3 months before departure, this is 10% loss.

If the full cost of the domestic airline tickets is included in the deposit, the cancellation costs consist of the full cost of the airline tickets, plus the stated percentage of the land arrangement.

If you have a valid reason for your cancellation, your cancellation insurance will cover the full cancellation costs (if you have taken out cancellation insurance). These premiums of the cancellation insurance are not refundable.

The advance or down payment amounts is up to 25% of the total travel sum and must be paid within 10 days after booking. The total travel sum must be paid up to 6 weeks before departure in order to guarantee your booking. 

Alle internationale betalingen gaan volgens strikte wettelijke regels rechtstreeks naar onze bankrekening in Tanzania en niet via een omweg. Alle betalingen gebeuren in US dollars. Wij communiceren u met betrekking tot de wisselkoers op het juiste moment hoeveel dit bedrag omgerekend dan zal zijn. Extra kosten van bankverkeer tijdens terugbetalingen door annulering of niet komen opdagen zijn voor uw rekening en worden ook nooit achteraf terug betaald.

Sinds de COVID-19-pandemie zijn annulering en terugbetalingsvoorwaarden voor zowel vluchten als gastenverblijven som veranderd. Laat u voor uw internationale vlucht goed informeren wat de mogelijkheden zijn.

Afzeggen van uw trip tot 45 dagen voor vertrek leidt tot een verlies van 100% van de totale reissom. Afzeggen van uw trip voor 45 dagen  voor vertrek leidt tot een verlies van 50% van de totale reissom. Afzeggen van uw trip tot 3 maand voor vertrek leidt tot een verlies van  25% van de totale reissom. Bij annuleren vroeger/langer dan 3 maand voor afreis is dit 10% verlies.

Indien de volledige kosten van de binnenlandse vliegtickets in de aanbetaling zijn verwerkt, bestaan de annuleringskosten uit de volledige kosten van de vliegtickets, vermeerderd met het vermelde percentage van het landarrangement.

Indien u een geldige reden voor uw annulering heeft, zal uw annuleringsverzekering de volledige annuleringskosten dekken (als u een annuleringsverzekering heeft afgesloten).  Deze premies van de annuleringsverzekering zijn niet terug betaalbaar.

Het voorschot of aanbetaling bedraagt tot 25% (of minder afhankelijk van de extra excursies en binnenlandse vluchten) van de totale reissom en dient binnen de 10  dagen na boeking te worden voldaan. De totale reissom dient uiterlijk tot 6 weken voor vertrek te worden voldaan om zo uw boeking te kunnen garanderen. Wij hebben steeds persoonlijk contact met u en over deze boekingsvoorwaarden en betaling kan wel wat worden onderhandeld.

Quotation/offerte.

A quotation is valid for 2 weeks (for both the available accommodations and the price).

Een opgemaakte offerte is 2 weken geldig (dit voor zowel de beschikbare accommodaties als de prijs).

Possible changes to the route / Mogelijke wijzigingen aan het traject.

Due to bad weather conditions, road works or for safety reasons, we reserve the right to adjust the route. If safety permits, JADORE SAFARIS will always go to great lengths to follow the timing and route.

Door slechte weersomstandigheden, wegenwerken of om veiligheidsredenen behouden wij het recht om de route te moeten aanpassen. JADORE SAFARIS zal als de veiligheid het toe laat, wel altijd tot het uiterste gaan om de timing en het traject te volgen.

The guesthouse / Het gastenverblijf.

Your guesthouse may also be declared uninhabitable due to force majeure (renovations, flooding, storm damage ...). In that case, JADORE SAFARIS has the right to provide an equivalent alternative.

Ook kan door overmacht (verbouwingen, overstroming, stormschade …) uw gastenverblijf onbewoonbaar zijn verklaard. In dat geval heeft JADORE SAFARIS het recht om voor een gelijkwaardig alternatief te voorzien.

Prices stated on the website and on the quotation / Prijzen vermeld op de website en op de offerte.

Each travel example or quotation clearly states what is and what is not included in the price. No additional or extra costs will be charged as described on the quotation. A price will be communicated in Euro but the final payment will be converted to US dollar. This of course at the exchange rate of the moment when booking. Almost all travel examples and travel formulas are based on full board unless stated otherwise (such as on Zanzibar, this formula is less common). We always arrange an extra overnight stay and transfer if necessary depending on your flight and arrival or departure of the safari.

Bij ieder reisvoorbeeld of offerte staat zeer duidelijk vermeld wat wel en niet is in de prijs inbegrepen. Er zullen geen bijkomende of extra kosten worden aangerekend zoals het op de offerte beschreven staat. Er word een prijs in euro gecommuniceerd maar de uiteindelijke betaling zal in US dollar worden omgezet. Dit uiteraard aan de wisselkoers van het moment bij boeking. Bijna alle reisvoorbeelden en reisformules zijn op basis van vol pension tenzij anders vermeld (zoals bv op Zanzibar is deze formule minder gebruikelijk). Wij regelen altijd een extra overnachting en transfer indien nodig in functie van uw vlucht en aankomt of vertrek van de safari.

Finally, with JADORE SAFARIS you have extra financial security. Once you have purchased JADORE SAFARIS Ltd. paid for your Tanzanian vacation, your money is protected by the Tanzania Tourist Board and the Tanzania Association of Tour Operators (TALA).

Met JADORE SAFARIS heeft u tenslotte nog een extra financiële zekerheid. Zodra u JADORE SAFARIS Ltd. heeft betaald voor uw Tanzaniaanse vakantie, wordt uw geld beschermd door de Tanzania Tourist Board en de Tanzania Association of Tour Operators (TALA).


"Na het aangeven van onze voorkeuren kwam JS met een mooi opbouwend en afwisselend programma voor 2 weken."

Nico T.